ข้อเสนอพิเศษโปรโมชั่นบัญชีพิเศษสินค้าขายดีความ คิด เห็นบริษัทที่ชื่นชอบบริษัทที่ไม่จดทะเบียน

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Finotive Checkout

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง Prop Firm Match ("Prop Firm Match", "เรา", "พวกเรา") และ Finotive Funding โดยเฉพาะเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในบริการประมวลผลการชําระเงิน

ผู้ใช้ที่ซื้อบัญชีของ Finotive ผ่าน Prop Firm Match จะมีตัวเลือกในการดําเนินการชําระเงินผ่าน Finotive Funding Prop Firm Match จะรวบรวมรายละเอียดที่จําเป็นสําหรับการสร้างบัญชีและเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์ม Finotive Funding สําหรับการประมวลผลการชําระเงิน

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Prop Firm Match ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการอํานวยความสะดวกในกระบวนการซื้อบัญชีและเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยัง Finotive Funding สําหรับการประมวลผลการชําระเงิน Prop Firm Match ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินโดยตรงและไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว

แม้ว่า Prop Firm Match จะพยายามทําให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและราบรื่น แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ Finotive Funding หรือบริการอื่นใดที่ Finotive จัดหาให้ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Finotive Funding ในระหว่างขั้นตอนการชําระเงิน

f โดยการใช้บริการที่นําเสนอโดย Prop Firm Match และเข้าร่วมในกระบวนการซื้อบัญชี ผู้ใช้รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

ขั้นตอนการชําระเงิน

 • การสร้างบัญชี เมื่อซื้อบัญชีของ Finotive ผ่าน Prop Firm Match ผู้ใช้จะต้องให้รายละเอียดที่จําเป็นสําหรับการสร้างบัญชี รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ Finotive กําหนด
 • เปลี่ยนเส้นทางไปยัง Finotive Funding หลังจากเสร็จสิ้นการสร้างบัญชีบน Prop Firm Match ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแพลตฟอร์มของ Finotive Funding สําหรับการประมวลผลการชําระเงิน Prop Firm Match ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมรายละเอียดการสร้างบัญชีและอํานวยความสะดวกในกระบวนการเปลี่ยนเส้นทางเท่านั้น Prop Firm Match ไม่ได้จัดการหรือประมวลผลการชําระเงินใด ๆ ในลักษณะใด ๆ
 • การไม่มีส่วนร่วมในการประมวลผลการชําระเงิน Prop Firm Match ไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินที่ดําเนินการผ่าน Finotive Funding ปัญหา ข้อพิพาท หรือข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชําระเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความล้มเหลวในการทําธุรกรรม ความล่าช้า หรือการละเมิดความปลอดภัย ถือเป็นความรับผิดชอบของ Finotive Funding แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขในระหว่างขั้นตอนการชําระเงิน


ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • ความถูกต้องของข้อมูล ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีบน Prop Firm Match ความคลาดเคลื่อนหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่ให้ไว้อาจส่งผลให้กระบวนการสร้างบัญชีถูกปฏิเสธหรือระงับ
 • การยอมรับเงื่อนไขของ Finotive Funding ผู้ใช้รับทราบว่าพวกเขายอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Finotive Funding ในขณะที่ใช้บริการชําระเงิน ขั้นตอนการประมวลผลการชําระเงิน และข้อกําหนดอื่นๆ ที่กําหนดโดย Finotive Funding
 • ความประพฤติของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตนในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและให้เกียรติเมื่อใช้บริการของ Prop Firm Match และ Finotive Funding การใช้ในทางที่ผิดกิจกรรมฉ้อโกงหรือการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขอาจส่งผลให้การเข้าถึงบัญชีสิ้นสุดลงทันทีและดําเนินการทางกฎหมาย


ข้อจํากัดความรับผิด

 • การยกเว้นความรับผิด Prop Firm Match จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นแบบอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการของ Finotive Funding
 • บริการของบุคคลที่สาม ผู้ใช้รับทราบว่า Prop Firm Match ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกในกระบวนการซื้อบัญชีและเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Finotive Funding สําหรับการประมวลผลการชําระเงินเท่านั้น Prop Firm Match จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทํา การละเว้น หรือบริการที่จัดทําโดย Finotive Funding และผู้ใช้ใช้บริการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของตนเอง
 • ไม่มีการรับประกัน Prop Firm Match ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการของตนเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว


การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและถือ Prop Firm Match บริษัทในเครือเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานตัวแทนและผู้อนุญาตจากการเรียกร้องความเสียหายหนี้สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้ที่ Finotive Funding จัดหาให้

ภาระผูกพันของ PropFirmMatch:

เมื่อผู้ใช้ซื้อบัญชีและความท้าทายของ Finotive ผ่าน Prop Firm Match พวกเขาจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Finotive Funding เพื่อชําระเงิน บทบาทของ Prop Firm Match จํากัดเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดในระหว่างการส่งแบบฟอร์มเริ่มต้น:

 • ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
 • การตั้งค่าการสร้างบัญชี (เช่น รายละเอียดความท้าทายในการซื้อขาย ฯลฯ)

Prop Firm Match ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินใดๆ แต่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยการส่งข้อมูลผู้ใช้ไปยัง Finotive Funding อย่างปลอดภัย

คําขอข้อมูล

ผู้ใช้รับทราบว่า Prop Firm Match อาจขอข้อมูลลูกค้าจาก Finotive Funding ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือภาระผูกพันทางกฎหมาย คําขอดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด


การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้รับทราบว่าการใช้บริการของ Finotive Funding อย่างต่อเนื่องผ่าน Prop Firm Match หลังจากการแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดที่อัปเดต

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์โดยไม่คํานึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ:

สําหรับคําถาม คําถาม หรือข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Prop Firm Match ทางอีเมลที่ support@propfirmmatch.com